de | en | it | sl  
Informacije:
Exterfer d.o.o
Streliška 8a
1000 Ljubljana
t: 01/547 14 83
f: 01/547 14 88
e-mail: [email protected]

Zemljevid:Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila 

Vse naše ponudbe, sprejeta naročila in vse dobave ali opravljene storitve se izvajajo na osnovi splošnih pogojev navedenih v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko to ni posebej navedeno. Pogoje, ki odstopajo od splošnih prodajnih pogojev družbe Exterfer d.o.o. (v nadaljevanju imenovana na kratko »Exterfer«) priznava, če jih je pisno potrdila.

Naročila

Naročilo je sprejeto, če je predano v pisni obliki in je v skladu z Exterferjevo pisno ponudbo, ali če je kupec pisno potrdil Exterferjevo pisno ponudbo in s tem potrdil, da se strinja s ponujenimi pogoji.

Potrditev naročila

Exterfer pisno ali ustno potrdi sprejem naročila.

Dobava blaga

Dobavni rok in pariteta dobave po INCOTERMS so navedeni v pisni ponudbi in so za Exterfer obvezujoči. V primeru zamude dobave je kupec upravičen odstopiti od naročila in ne do ostalih morebitnih stroškov povezanih z zamudo.

Cene in plačilni pogoji

Cene v EUR valuti in brez DDV so del pisne ponudbe. Plačilni pogoji so lahko del ponudbe ali so določeni s posebno prodajno pogodbo za vsakega kupca posebej. V tem primeru jih ni potrebno navesti v ponudbi.

Zavarovanje plačila in dobava blaga

Exterfer določi limit zadolženosti in rok plačila za kupce z odloženim rokom plačila. V primeru , da se kupcu limit zadolženosti ne more dodeliti, se lahko kupec in Exterfer dogovorita za ustrezno zavarovanje plačila ali plačilo po predračunu. V primeru, da je kupec nad limitom zadolženosti ali ima zapadle neplačane obveznosti, je Exterfer upravičen zaustaviti dobavo blaga. O tem bo kupca predhodno pisno obvestil.

Pravica do lastništva

Exterfer si do popolnega plačila kupnine pridružuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu. V primeru vgradnje ali montaže naših izdelkov z drugimi izdelki si pridržujemo lastninsko pravico tudi na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

Kvaliteta proizvodov in reklamacije

Kvaliteta proizvodov mora ustrezati tehnični dokumentaciji ali predpisom ustreznega standarda. Vse reklamacije na kvaliteto je kupec dolžan dajati pisno in to takoj oziroma najkasneje v roku 8 (osmih) dni od dneva prejema blaga. Reklamacijam, ki morajo biti sporočene pisno, mora kupec priložiti reklamacijski zapisnik in omogočiti prodajalcu tudi ogled reklamiranega blaga v najmanj desetih (10) dneh po predloženi reklamaciji.

Količinski prevzem blaga opravi prejemnik ob prisotnosti prevoznika in za morebitne količinske napake bremeni prevoznika. S potrditvijo dobavnice namreč prevoznik potrdi tudi količinski prevzem in nepoškodovanost blaga ob prevzemu.

Vse reklamacije se rešujejo v skladu z določili Zakona o obligacijskih razmerjih. Prodajalec ne nosi odgovornosti za nepravilno skladiščen ali nepravilno vgrajen material. Kupec je račun dolžan grajati v roku treh (3) delovnih dni, šteto od njegovega prejema, sicer se šteje, da se z računom (njegovim temeljem in njegovo višino) v celoti strinja. Če kupec Exteferja do 15. dne v mesecu ne obvesti, da ni prejel Exterferejvega računa za preteklo obračunsko obdobje, se šteje, da je račun za preteklo obračunsko obdobje prejel.

Razrešitev sporov

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Exterfer d.o.o., Streliška 8a /1000 Ljubljana / t +386 1 547 14 83 /f +386 1 547 14 88
e-mail: mailto:[email protected]